Chương trình Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu tổng quan

Chương trình Giới thiệu bạn bè ở Tiếng Anh Mỗi Ngày là chương trình trong đó:

  1. Bạn giới thiệu cho bạn bè, người quen hay bất kì ai về Tiếng Anh Mỗi Ngày.
  2. Khi người được bạn giới thiệu mua tài khoản, có 2 điều tuyệt vời sẽ xảy ra:
    1. Người mua tài khoản sẽ được giảm 20% giá mua tài khoản (thay vì phải mua với giá bình thường).
    2. Người giới thiệu được thưởng cho việc giới thiệu này.

Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN) tạo ra chương trình này là để khen thưởng và khuyến khích
việc bạn giới thiệu bạn bè về việc học ở TAMN.

help contact