Chương trình Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu tổng quan

Chương trình Giới thiệu bạn bè ở Tiếng Anh Mỗi Ngày là chương trình trong đó:

  1. Bạn giới thiệu cho bạn bè, người quen hay bất kì ai về Tiếng Anh Mỗi Ngày.
  2. Khi người được bạn giới thiệu mua tài khoản, có 2 điều tuyệt vời sẽ xảy ra:
    1. Người giới thiệu (bạn) được thưởng 25% của số tiền mua tài khoản.
    2. Người mua tài khoản cũng sẽ được giảm 10% giá mua tài khoản.