Chương trình Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu tổng quan

Chương trình Giới thiệu bạn bè ở Tiếng Anh Mỗi Ngày là chương trình trong đó:

  1. Bạn giới thiệu cho bạn bè, người quen hay bất kì ai về Tiếng Anh Mỗi Ngày.
  2. Khi người được bạn giới thiệu mua tài khoản, có 2 điều tuyệt vời sẽ xảy ra:
    1. Người mua tài khoản sẽ được giảm 15% giá mua tài khoản (thay vì phải mua với giá bình thường).
    2. Người giới thiệu được thưởng 15% của giá mua tài khoản.
help contact