Tổng Quan Về Liên Từ Trong Tiếng Anh (Conjunctions)

 

 

1. Ba cách để ngăn cách hai câu trong tiếng Anh

✅ Tóm tắt:

Trong tiếng Anh thì chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng một trong ba cách:

 • Dấu chấm

 • Dấu chấm phẩy

 • Liên từ

 

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể ngăn cách 2 câu khá thoải mái bằng dấu chấm hay dấu phẩy, ví dụ như:

 • Mẹ tôi thường dẫn tôi đi công viên. Mỗi lần đến đó chơi tôi cảm thấy rất vui.
 • Mẹ tôi thường dẫn tôi đi công viên, mỗi lần đến đó chơi tôi cảm thấy rất vui.

 

Tuy nhiên, trong tiếng Anh thì chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng dấu chấm, dấu chấm phẩy, hoặc một liên từ.

 • My mother often takes me to the park. Every time we go there I feel very happy.
 • My mother often takes me to the park; every time we go there I feel very happy.
 • My mother often takes me to the park, and every time we go there I feel very happy.

My mother often takes me to the park, and every time we go there I feel very happy.

My mother often takes me to the park, and every time we go there I feel very happy.

 

Chúng ta phải cực kỳ lưu ý là trong tiếng Anh không được dùng dấu phẩy để nối 2 câu lại với nhau.

 • SAI NGỮ PHÁP: My mother often takes me to the park, every time we went there I feel very happy.

 

2. Liên từ là gì? (Conjunctions)

✅ Tóm tắt:

 • Liên từ trong tiếng Anh là những từ liên kết 2 câu đơn lại một nhau thành 1 câu ghép.

 • Mỗi câu đơn trong câu ghép được gọi là một mệnh đề.

 • Mỗi một liên từ có một ý nghĩa riêng, thể hiện mối quan hệ ý nghĩa của những câu mà nó nối lại.

 

💡 Liên từ trong tiếng Anh là những từ liên kết 2 câu đơn lại một nhau thành 1 câu ghép. Mỗi câu đơn trong câu ghép được gọi là một mệnh đề.

Liên từ giúp chúng ta có thể diễn đạt được các ý phức tạp bằng cách ghép những câu đơn giản lại với nhau.

Mỗi một liên từ mang một ý nghĩa khác nhau, thể hiện mối quan hệ ý nghĩa của những câu mà nó nối lại.

Ví dụ:

 • I like the smell of coffee, but I don't like drinking coffee.
  Tôi thích ngửi mùi của cà phê, nhưng tôi không thích uống cà phê. (quan hệ trái ngược)

 • I don't like drinking coffee, so I ordered some tea.
  Tôi không thích uống cà phê, nên tôi gọi món trà. (quan hệ nhân quả)

I don't like drinking coffee, so I ordered some tea.

I don't like drinking coffee, so I ordered some tea.

 

Nhưng nếu theo định nghĩa trên thì liên từ nối 2 câu lại với nhau. Vậy còn các trường hợp này thì sao?

 1. I love tea and milk.
  Tôi thích trà sữa.

 2. Tim and I are studying English.
  Tim tôi đang học tiếng Anh.

 

Liên từ and trong 2 câu trên không nối 2 câu mà nối 2 từ lại với nhau (nối tea với milk; nối Tim với I). Chúng ta có thể hiểu là liên từ có thể nối 2 danh từ với nhau, hoặc cũng có thể hiểu như sau:

 1. I love tea and milk. = I love tea and I love milk.
  → Cùng một chủ ngữ là I và cùng một động từ là love nên câu trên có thể lược bỏ bớt một lần I love để câu gọn hơn.

 2. Tim and I are studying English. = Tim is studying English and I am studying English.
  → Cùng một hành động là to be studying English nên câu trên có thể lược bỏ bớt một lần to be studying English để câu gọn hơn.

 

Như vậy vẫn có thể hiểu là chức năng chủ yếu của liên từ là nối 2 câu đơn lại với nhau thành 1 câu ghép!

I love tea and milk. = I love tea and I love milk.

I love tea and milk. = I love tea and I love milk.

 

3. Phân biệt liên từ và giới từ

✅ Tóm tắt:

Điểm khác biệt của liên từ và giới từ:

 • Sau giới từ không được có một mệnh đề.
 • Sau liên từ có thể có một mệnh đề.

 

Liên từ có chức năng liên kết 2 câu đơn lại một nhau thành 1 câu ghép, vì vậy sau liên từ phải là một mệnh đề (một câu có đầy đủ chủ ngữ và động từ được chia thì).

Và đó cũng là điểm khác biệt rõ ràng nhất của liên từ và giới từ:

 • Sau giới từ không được có một mệnh đề.
 • Sau liên từ có thể có một mệnh đề.

Ví dụ:

 • I couldn't go out because of the rain. = Tôi đã không thể đi ra ngoài có mưa.
  the rain không phải là một mệnh đề (một câu đầy đủ), mà chỉ là một cụm danh từ thôi, nên chỗ này phải dùng giới từ because of.

 • I couldn't go out because it was raining. = Tôi đã không thể đi ra ngoài trời đang mưa.
  it was raining là một mệnh đề (một câu đầy đủ), nên chỗ này không thể dùng giới từ because of mà phải dùng liên từ because.