• Câu hỏi: giải thích rõ hơn câu này? sao lại không chọn danh từ mà chọn tính từ?...

  Nguyễn Tuấn Anh
  Được hỏi bởi Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 15/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • giải thích rõ hơn câu này? sao lại không chọn danh từ mà chọn tính từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một câu cầu khiến nên bản thân câu này không có chủ ngữ, mà bắt đầu bằng một động từ, là "sign (the last page...)". Ở đây cũng có sử dụng cấu trúc song song ở 2 bên liên từ "and", nhưng mà để nối cả hai mệnh đề lại với nhau chứ không phải là hai danh từ.

  Do đó, mệnh đề đầu "sign the last page of the rental agreement" bắt đầu bằng động từ "sign", nên mệnh đề sau "_____ all the other pages" cũng phải bắt đầu bằng một động từ. Vậy nghĩa là ta dùng "initialize" ở nghĩa động từ, nghĩa là "ký nháy", chứ không phải tính từ.

  Ngoài ra, sau chỗ trống cũng đã có cụm danh từ "all the other pages" rồi, nên trước đó không thể có một danh từ hay tính từ khác được. Mọi danh từ hoặc tính từ bổ nghĩa cho một danh từ khác phải đứng sau từ hạn định và trước danh từ đó, mà sau chỗ trống đã là từ hạn định "all" rồi nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này