• Câu hỏi: Sao lại dùng outside cho danh từ chỉ thời gian "working hours"

  Ronnie
  Được hỏi bởi Ronnie, vào ngày 02/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sao lại dùng outside cho danh từ chỉ thời gian "working hours", mình tưởng chỉ dùng cho nơi chốn thôi chứ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Giới từ "outside" thông thường sẽ dùng với nơi chốn, nhưng tất nhiên là cũng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ, như mọi từ khác trong Tiếng Anh. Cụm từ "outside working hours" có nghĩa là "ngoài giờ làm việc" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này