Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng nhất

 

Nếu như ở bài trước, chúng ta đã biết cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn xin việc, thì với bài này, Tiếng Anh Mỗi Ngày hy vọng sẽ giúp các bạn trả lời một cách tự tin và trôi chảy các câu hỏi phỏng vấn về điểm mạnh và điểm yếu, và một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp khác để tạo một ấn tượng thật tốt đối với nhà tuyển dụng.

 

MỤC LỤC
1. Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp
2. Các câu trả lời mẫu
 ❓ Hãy cho tôi biết về bản thân bạn (Tell me about yourself)
 ❓ Bạn nghĩ đâu là thế mạnh của mình? (What do you think are your strengths?)
 ❓ Bạn nghĩ điểm yếu lớn nhất của mình là gì? (What do you think is your biggest weakness?)
 ❓ Mục tiêu trong ngắn hạn của bạn là gì? (What are your short-term goals?)
 ❓ Mục tiêu trong dài hạn của bạn là gì? (What are your long-term goals?)

 

 

1. Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp

Câu hỏi về thông tin chung

 • Tell me a bit about yourself.
  Hãy cho tôi biết một chút về bạn.

 • Can you introduce a little about yourself?
  Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không?

Câu hỏi về điểm mạnh và điểm yếu

 • What are your strengths/weaknesses?
  Những điểm mạnh/điểm yếu của bạn là gì?

 • What do you think your biggest strength/weakness is?
  Bạn nghĩ điểm mạnh/điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

Câu hỏi về kế hoạch cho tương lai

 • What are your long term/short term goals?
  Kế hoạch dài hạn/ngắn hạn của bạn là gì?

 • Where do you see yourself in 5 years? 10 years? 20 years?
  Bạn nghĩ bạn sẽ ở đâu trong 5/10/20 năm nữa?

Bạn cần chuẩn bị những thông tin gì để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi trên? 

 • General information: name, age, hometown, family, marital status
  Những thông tin chung: tên, tuổi, quê quán, gia đình, tình trạng hôn nhân

 • Education, skills, strengths and weaknesses
  Học vấn, kỹ năng, điểm mạnh và điểm yếu

 • Work experience
  Kinh nghiệm làm việc

 • Hobbies, future plans
  Sở thích, kế hoạch cho tương lai