1/ Adapt (verb): thay đổi để thích nghi, để phù hợp với hoàn cảnh mới

    Vd: He quickly adapted to his new surroundings.

       (Anh ta nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.)

 

2/ Adopt (verb): nhận nuôi; tiếp nhận và sử dụng (phương pháp, thái độ, hành vi)

    Vd: I have adopted a puppy from the animal shelter.

        (Tôi đã nhận nuôi một chú cún từ trung tâm bảo trợ động vật.)

 

**People ADAPT to their environment by ADOPTing new behaviours.

    (Con người thích nghi với hoàn cảnh mới bằng cách sử dụng cách cư xử mới.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)