Ngữ pháp PRO - Các chủ đề ngữ pháp

Bạn đang học theo lộ trình:

Xem hướng dẫn về cách chọn lộ trình học
(Khi đổi lộ trình học, thông tin về các chủ đề bạn đã học sẽ không bị ảnh hưởng gì)

Bạn không có chủ đề nào đang học

Bạn hãy chọn một chủ đề ở mục "Chưa học" để bắt đầu!

50 chủ đề chưa học

Cấp độ 1 ⭐

Chức năng của Danh từ trong câu

Chức năng của Danh từ trong câu

học
Vị trí của Danh từ trong câu

Vị trí của Danh từ trong câu

học
Vị trí của Động từ trong câu

Vị trí của Động từ trong câu

học
Ba Thì Đơn

Ba Thì Đơn

học
Động từ Khiếm khuyết

Động từ Khiếm khuyết

học
Động từ Nối

Động từ Nối

học
Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ

Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ

học
Vị trí của Tính từ trong câu

Vị trí của Tính từ trong câu

học

Cấp độ 2 ⭐⭐

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh

học
Ba Thì Tiếp diễn

Ba Thì Tiếp diễn

học
Ba Thì Hoàn thành

Ba Thì Hoàn thành

học
Đại từ Bất định

Đại từ Bất định

học
Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

học
Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

học
Giới từ Đơn

Giới từ Đơn

học
Liên từ Kết hợp

Liên từ Kết hợp

học
Tổng quan

Tổng quan

học
Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

học
Chức năng của giới từ trong câu

Chức năng của giới từ trong câu

học
Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

học
Chức năng của Liên từ trong câu

Chức năng của Liên từ trong câu

học

Cấp độ 3 ⭐⭐⭐

V_ing: Danh Động từ

V_ing: Danh Động từ

học
To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

học
Nội Động từ - Ngoại Động từ

Nội Động từ - Ngoại Động từ

học
Đại từ Sở hữu

Đại từ Sở hữu

học
Đại từ Phản thân

Đại từ Phản thân

học
V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

học
Các loại trạng từ khác

Các loại trạng từ khác

học
So sánh

So sánh

học
Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ

Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ

học
Liên từ Phụ thuộc

Liên từ Phụ thuộc

học
Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn

Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn

học
Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

học
Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

học

Cấp độ 4 ⭐⭐⭐⭐

Bị động - Chủ động

Bị động - Chủ động

học
Tổng quan về 3 loại câu điều kiện

Tổng quan về 3 loại câu điều kiện

học
Động từ Khởi phát

Động từ Khởi phát

học
Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

học
Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

học
Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt

Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt

học
Liên từ Tương quan

Liên từ Tương quan

học
Cấu trúc Song song trong câu

Cấu trúc Song song trong câu

học
Mệnh đề Quan hệ

Mệnh đề Quan hệ

học
Câu tường thuật

Câu tường thuật

học

Cấp độ 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Động từ Phức

Động từ Phức

học
Câu điều kiện (Nâng cao)

Câu điều kiện (Nâng cao)

học
Bàng thái cách

Bàng thái cách

học
Một số trường hợp đặc biệt

Một số trường hợp đặc biệt

học
Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ

học
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

học

Bạn chưa hoàn thành chủ đề nào. Học tiếp ngay!

Cấp độ 1 ⭐

Không có chủ đề nào đã học

Cấp độ 2 ⭐⭐

Không có chủ đề nào đã học

Cấp độ 3 ⭐⭐⭐

Không có chủ đề nào đã học

Cấp độ 4 ⭐⭐⭐⭐

Không có chủ đề nào đã học

Cấp độ 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Không có chủ đề nào đã học

help contact