Ghi chú của bạn

Ngữ pháp PRO - Lộ trình học của bạn

Chủ đề đề xuất bạn học tiếp theo

Chức năng của Danh từ trong câu

Chức năng của Danh từ trong câu

học

Hướng dẫn: Sau khi hoàn thành 3 topics, bạn sẽ có thể làm bài ôn tập tổng hợp (tùy chọn).
Khi đó, bạn sẽ thấy link làm bài ôn tập ở đây.

Các chủ để ngữ pháp ở dưới đây đang được sắp xếp:
(Để thay đổi, bạn chỉ việc chọn cách sắp xếp khác)

Cấp độ 1 ⭐ 0 / 8

Chức năng của Danh từ trong câu

Chức năng của Danh từ trong câu

Chưa học học
Vị trí của Danh từ trong câu

Vị trí của Danh từ trong câu

Chưa học học
Vị trí của Động từ trong câu

Vị trí của Động từ trong câu

Chưa học học
Ba Thì Đơn

Ba Thì Đơn

Chưa học học
Động từ Khiếm khuyết

Động từ Khiếm khuyết

Chưa học học
Động từ Nối

Động từ Nối

Chưa học học
Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ

Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ

Chưa học học
Vị trí của Tính từ trong câu

Vị trí của Tính từ trong câu

Chưa học học

Cấp độ 2 ⭐⭐ 0 / 13

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh

Chưa học học
Ba Thì Tiếp diễn

Ba Thì Tiếp diễn

Chưa học học
Ba Thì Hoàn thành

Ba Thì Hoàn thành

Chưa học học
Đại từ Bất định

Đại từ Bất định

Chưa học học
Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Chưa học học
Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Chưa học học
Giới từ Đơn

Giới từ Đơn

Chưa học học
Liên từ Kết hợp

Liên từ Kết hợp

Chưa học học
Tổng quan về Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu

Tổng quan về Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu

Chưa học học
Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

Chưa học học
Chức năng của giới từ trong câu

Chức năng của giới từ trong câu

Chưa học học
Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

Chưa học học
Chức năng của Liên từ trong câu

Chức năng của Liên từ trong câu

Chưa học học

Cấp độ 3 ⭐⭐⭐ 0 / 14

V_ing: Danh Động từ

V_ing: Danh Động từ

Chưa học học
To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

Chưa học học
Nội Động từ - Ngoại Động từ

Nội Động từ - Ngoại Động từ

Chưa học học
Đại từ Sở hữu

Đại từ Sở hữu

Chưa học học
Sở hữu cách

Sở hữu cách

Chưa học học
Đại từ Phản thân

Đại từ Phản thân

Chưa học học
V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

Chưa học học
Các loại trạng từ khác

Các loại trạng từ khác

Chưa học học
So sánh

So sánh

Chưa học học
Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ

Cụm Giới từ và Giới từ Phân từ

Chưa học học
Liên từ Phụ thuộc

Liên từ Phụ thuộc

Chưa học học
Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn

Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn

Chưa học học
Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

Chưa học học
Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

Chưa học học

Cấp độ 4 ⭐⭐⭐⭐ 0 / 10

Bị động - Chủ động

Bị động - Chủ động

Chưa học học
Tổng quan về 3 loại câu điều kiện

Tổng quan về 3 loại câu điều kiện

Chưa học học
Động từ Khởi phát

Động từ Khởi phát

Chưa học học
Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

Chưa học học
Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

Danh từ bổ nghĩa cho Danh từ

Chưa học học
Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt

Giới từ trong các cấu trúc đặc biệt

Chưa học học
Liên từ Tương quan

Liên từ Tương quan

Chưa học học
Cấu trúc Song song trong câu

Cấu trúc Song song trong câu

Chưa học học
Mệnh đề Quan hệ

Mệnh đề Quan hệ

Chưa học học
Câu tường thuật

Câu tường thuật

Chưa học học

Cấp độ 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ 0 / 6

Động từ Phức

Động từ Phức

Chưa học học
Câu điều kiện (Nâng cao)

Câu điều kiện (Nâng cao)

Chưa học học
Bàng thái cách

Bàng thái cách

Chưa học học
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu (Nâng cao)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu (Nâng cao)

Chưa học học
Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ

Chưa học học
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Chưa học học