Điểm ngữ pháp: Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Câu cầu khiến được dùng để:
2. Cách dùng nào sau đây đúng?
3. Cách dùng nào sau đây đúng?
4. Cách dùng nào sau đây sai?
help contact