Điểm ngữ pháp: Câu điều kiện (Nâng cao)

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Những từ có thể được dùng thay cho từ IF trong câu điều kiện là:
2. "If you have any questions, please let me know." Câu nào đồng nghĩa với câu trên?
help contact