Điểm ngữ pháp: Cấu trúc Song song trong câu

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Chọn phát biểu đúng:
2. Câu nào dưới đây dùng cấu trúc song song bị sai?
3. Trong câu "We've run out of salad and pizza and we still have two orders", liên từ "and" sau từ "pizza" đang nối những thành phần nào với nhau?
4. Câu nào dưới đây dùng cấu trúc song song đúng?
help contact