Điểm ngữ pháp: Chức năng của Danh từ trong câu

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần tạo tài khoản (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Tạo tài khoản trong 30 giây (Nếu bạn đã có tài khoản, Đăng nhập ở đây )
1. Phát biểu nào sau đây là sai?
2. Tìm chủ ngữ của câu sau: "The camping site near the lake will be available at noon."
3. Tìm chủ ngữ của câu sau: "Every morning, a professional guide will provide information about the history of the areas."
4. Tìm chủ ngữ của câu sau: "While driving home, my father saw a very large bear."
5. Tìm tân ngữ trong câu: "Garden maintenance companies must choose the right products."
help contact