Điểm ngữ pháp: Động từ Khiếm khuyết

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Chọn ý đúng: Đặc điểm của động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh:
2. Cách dùng động từ khiếm khuyết nào dưới đây đúng:
3. Động từ khiếm khuyết là:
4. Chỗ trống nào dưới đây có thể dùng động từ khiếm khuyết được?
5. Chỗ trống nào dưới đây có thể dùng động từ khiếm khuyết được?
help contact