Điểm ngữ pháp: V_ing: Danh Động từ

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Gerund (V-ing) có thể đứng ở vị trí nào?
2. Chọn ý đúng về sự khác biệt giữa cách dùng danh từ và gerund (V-ing):
3. Động từ nào theo sau là một gerund (V-ing)?
4. Tính từ nào theo sau là một gerund (V-ing)?
5. Cấu trúc dùng từ nào dưới đây sai?
help contact