Điểm ngữ pháp: Liên từ Phụ thuộc

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Để nối 2 mệnh đề trái ngược ý nghĩa nhau, ta dùng liên từ nào dưới đây?
2. Để diễn tả nguyên nhân, ta dùng liên từ nào dưới đây?
3. "Although the rain has not stopped, we decided to head out." Có thể thay thế liên từ "although" bằng liên từ nào?
4. "Because I live only a few blocks from work, I usually walk to work." Có thể thay thế liên từ "because" bằng liên từ nào?
help contact