Điểm ngữ pháp: Liên từ Tương quan

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. "Mary hoặc Paul thích mèo." Câu này dịch sang tiếng Anh sẽ dùng liên từ tương quan nào?
2. "Cả Mary lẫn Paul đều thích mèo." Câu này dịch sang tiếng Anh sẽ dùng liên từ tương quan nào?
3. "Cả Mary lẫn Paul đều không thích mèo." Câu này dịch sang tiếng Anh sẽ dùng liên từ tương quan nào?
4. "Không những Mary mà cả Paul cũng thích mèo." Câu này dịch sang tiếng Anh sẽ dùng liên từ tương quan nào?
5. Câu nào dùng liên từ tương quan sai?
help contact