Điểm ngữ pháp: Một số trường hợp đặc biệt

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Chọn câu phát biểu đúng:
2. Chủ ngữ nào dùng động từ chia ở số nhiều?
3. Chủ ngữ nào dùng động từ chia ở số ít?
4. Chủ ngữ nào dùng động từ chia ở số nhiều?
help contact