Điểm ngữ pháp: Nội Động từ - Ngoại Động từ

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Nội động từ là gì?
2. Ngoại động từ là gì?
3. Phát biểu nào dưới đây đúng?
4. Câu nào dưới đây có ngoại động từ?
5. Câu nào dưới đây có nội động từ?
help contact