Điểm ngữ pháp: Mệnh đề Quan hệ

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Ghép 2 câu sau thành một câu bằng cách dùng mệnh đề quan hệ: "I love the movie" và "I saw the movie last week".
2. Câu nào sau đây có thể lược bỏ "who" mà câu vẫn đúng ngữ pháp?
3. Câu nào sau đây bắt buộc phải dùng đại từ quan hệ "whom"?
4. Câu nào sau đây có thể dùng đại từ quan hệ "that" để thay thế cho đại từ quan hệ "who" hoặc "which"?
5. Câu nào sau đây dùng trạng từ quan hệ sai?
help contact