Điểm ngữ pháp: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Cách để rút gọn mệnh đề quan hệ là:
2. Chọn câu rút gọn đúng cho câu sau: Customers who purchase more than 10 items can join the lottery.
3. Chọn câu rút gọn đúng cho câu sau: Applicants should pick up the forms from the office which is located on the first floor of the hospital.
4. Chọn câu rút gọn đúng cho câu sau: Alex is the only person in our team who has finished the survey by himself.
5. Vị trí còn trống là phải dùng động từ chia ở thì (tense) hay ở dạng (V-ing / V-ed): People _____ books will benefit the most from the service.
help contact