Điểm ngữ pháp: Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Trong câu sau "He buys a burger and ate it for lunch.", nếu dùng "buys" ở thì hiện tại và "ate" ở quá khứ thì sai về sự nhất quán của động từ trong câu. Nên sửa lại như thế nào cho đúng?
2. Câu nào dưới đây sai?
help contact