Điểm ngữ pháp: Ba Thì Đơn

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Thì hiện tại đơn KHÔNG thể dùng để diễn tả:
2. Thì quá khứ đơn KHÔNG thể dùng để diễn tả:
3. KHÔNG THỂ điền từ nào vào câu sau: They posted the news on their website _____.
4. Cần điền từ nào vào câu sau: My daughter is 4 years old and she _____ TV every night.
5. Có thể điền từ nào vào câu sau: We will take our children to the zoo _____.
help contact