Điểm ngữ pháp: Ba Thì Hoàn thành

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành là:
2. Cách dùng thì tương lai hoàn thành là:
3. KHÔNG THỂ điền từ nào vào câu sau: I have studied English _____.
4. Cần điền từ nào vào câu sau: Before she went to bed, she _____ her teeth.
5. Động từ "wait" chia thì tương lai hoàn thành tiếp diễn như thế nào?
help contact