Điểm ngữ pháp: Ba Thì Tiếp diễn

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Thì hiện tại tiếp diễn có thể dùng để diễn tả:
2. Thì quá khứ tiếp diễn có thể dùng để diễn tả:
3. Thì tương lai tiếp diễn có thể dùng để diễn tả:
4. Cần điền từ nào vào câu sau: When we arrived at her house, my mother and grandmother _____ dinner.
5. Cần điền từ nào vào câu sau: I think he _____ books in the library right now.
help contact