Điểm ngữ pháp: Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. "We treat every employee equally." Trạng từ "equally" bổ nghĩa cho:
2. "The baby has been screaming extremely loudly." Trạng từ "extremely" bổ nghĩa cho:
3. "She found it relatively easy to get a job." Trạng từ "relatively" bổ nghĩa cho:
4. Câu nào sau đây sai?
5. Câu nào sau đây sai?
help contact