Điểm ngữ pháp: Các loại trạng từ khác

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Ngữ pháp PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Ngữ pháp PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Câu nào sau đây sai?
2. Trạng từ chỉ quan điểm (như "personally") hay trạng từ đánh giá như "unfortunately" có thể đứng ở vị trí:
3. "The plane flew directly above our heads." Trạng từ "directly" bổ nghĩa cho:
4. "Unfortunately, all refunds must be accompanied by the original receipt." Trạng từ "Unfortunately" bổ nghĩa cho:
help contact