Điểm ngữ pháp: Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Để làm bài kiểm tra lí thuyết này

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO
hoặc Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về Tài khoản Học tiếng Anh PRO Tìm hiểu về các tài khoản Luyện thi TOEIC
1. Đặc điểm chung của những từ hạn định "a" và "the" là gì?
2. Câu nào sau đây sai?
3. Câu nào sau đây sai?
4. Cách dùng từ hạn định nào sau đây đúng?
5. Cách dùng từ hạn định nào sau đây sai? (gợi ý: money là danh từ không đếm được)
help contact