1. Sự nhất quán về thì động từ (Verb Consistency)

Trong tiếng Anh có 12 thì động từ; chúng được dùng để diễn tả các hành động trong 3 khoảng thời gian: quá khứ, hiện tại, tương lai.

💡 Sự nhất quán về thì động từ là một quy tắc trong tiếng Anh quy định rằng, các động từ trong xuyên suốt một câu phải giữ nguyên ở 1 khoảng thời gian, chỉ trừ khi nào có sự thay đổi về thời gian.

Điều này có nghĩa là:

 • Nếu trong câu không có sự thay đổi về khoảng thời gian, thì tất cả các động từ trong câu phải cùng ở Hiện tại hoặc cùng ở Quá khứ hoặc cùng ở Tương lai.

 • Nếu trong câu có sự thay đổi về khoảng thời gian, thì các động từ có thể ở các khoảng thời gian khác nhau sao cho phù hợp với ngữ nghĩa.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về quy tắc này thông qua các ví dụ dưới đây!

 

2. Trường hợp trong câu không có sự thay đổi về thời gian

💡 Nếu trong câu không có sự thay đổi về khoảng thời gian, thì tất cả các động từ trong câu phải cùng ở Hiện tại hoặc cùng ở Quá khứ hoặc cùng ở Tương lai.

Ví dụ 1

 • ❌ During the movie, Joe stood up and goes to the bathroom.
  Trong khi xem phim, Joe đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Trong câu này, stood là thì quá khứ, còn goes là thì hiện tại.

Đây là một ví dụ của sự không nhất quán về thì động từ, vì chúng ta thấy cả 2 hành động đều xảy ra trong cùng một khoảng thời gian là "trong khi xem phim". Vì vậy, không có lý do gì mà hành động "đứng lên" lại ở quá khứ, trong khi hành động "đi" thì lại ở hiện tại cả.

Để câu này đảm bảo được sự nhất quán về thì động từ, chúng ta phải chia thì của 2 động từ cùng ở quá khứ hoặc cùng ở hiện tại.

 • ✔️ During the movie, Joe stood up and went to the bathroom.
  (cả 2 ở quá khứ)

 • ✔️ During the movie, Joe stands up and goes to the bathroom.
  (cả 2 ở hiện tại)

During the movie, Joe stood up and went to the bathroom.

During the movie, Joe stood up and went to the bathroom.

 

Ví dụ 2

 • ❌ The teacher was explaining the concept to the students who are confused.
  Cô giáo đang giải thích khái niệm cho những học sinh cảm thấy khó hiểu.

Trong câu này, was explaining là thì quá khứ, còn are là thì hiện tại.

Chúng ta hiểu rằng cả 2 hành động đều xảy ra ở trên lớp, vì vậy hành động "giải thích" và trạng thái "cảm thấy khó hiểu" đều phải cùng xảy ra ở hiện tại hoặc quá khứ.

Để câu này đảm bảo được sự nhất quán về thì động từ, chúng ta phải chia thì của 2 động từ cùng ở quá khứ hoặc cùng ở hiện tại.

 • ✔️ The teacher was explaining the concept to the students who were confused.
  (cả 2 ở quá khứ)

 • ✔️ The teacher is explaining the concept to the students who are confused.
  (cả 2 ở hiện tại)

The teacher explains the assignment to students who ask questions during class. 

The teacher was explaining the concept to the students who were confused.

 

3. Trường hợp trong câu có sự thay đổi về thời gian

💡 Ngược lại với trường hợp trên, nếu trong câu có sự thay đổi về khoảng thời gian, thì các động từ phải thay đổi thì, sao cho phù hợp với khoảng thời gian.

Ví dụ 1

 • ✔️ I love the book that I bought yesterday.
  Tôi rất thích quyển sách mà tôi đã mua hôm qua.

Ở câu này, chúng ta thấy 2 động từ này khác nhau về thì, một động từ ở thì hiện tại, còn một động từ ở thì quá khứ. Tuy khác nhau về thì nhưng chúng vẫn đang tuân theo đúng quy tắc nhất quán về thì động từ.

Hành động "yêu thích" là một trạng thái ở hiện tại, còn hành động "mua" thì xảy ra ở quá khứ, vì vậy mỗi hành động phải ở thì động từ tương ứng thì câu mới hợp nghĩa.

I love the book that I bought yesterday.

I love the book that I bought yesterday.

 

Ví dụ 2

 • ✔️ The cooks is preparing the food quickly because the restaurant will open in an hour.
  Các đầu bếp đang nhanh chóng chuẩn bị thức ăn vì nhà hàng sẽ mở cửa trong một giờ nữa.

Ở câu này, chúng ta thấy 2 động từ này khác nhau về thì, một động từ ở thì hiện tại, còn một động từ ở thì tương lai. Tuy khác nhau về thì nhưng chúng vẫn đang tuân theo đúng quy tắc nhất quán về thì động từ.

Hành động "chuẩn bị" là đang diễn ra ở hiện tại, còn hành động "mở cửa" thì sẽ xảy ra trong tương lai, vì vậy mỗi hành động phải ở thì động từ tương ứng thì câu mới hợp nghĩa.

The cooks is preparing the food quickly because the restaurant will open in one hour.

The cooks is preparing the food quickly because the restaurant will open in one hour.