• Câu hỏi: "Put in place" hay là "put into place"

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 28/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • "put into place" có bằng "put in place" không và nó có nghĩa là gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cả hai cụm đều đồng nghĩa với nhau. Trong bài này dùng cụm từ trên ở dạng bị động, nhưng ở dạng gốc (chủ động) thì "put something/somebody in(to) place" có nghĩa là "chỉnh sửa/thay đổi một ai hay cái gì đó".

  Trong bài này, nó đi kèm với danh từ "some changes", đã có nghĩa là "sự thay đổi" rồi, nên ta hiểu "put in place" là "áp dụng/thực hiện" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này