• Câu hỏi: Cấu trúc "đại từ + mệnh đề"

  Nguyễn Thuý Nga
  Được hỏi bởi Nguyễn Thuý Nga, vào ngày 07/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad cho mh hỏi là sau WHOEVER luôn luôn phải có 2 động từ được chia ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số đại từ có thể dùng để bắt đầu một cụm danh từ, đóng vai trò là chủ ngữ hay tân ngữ trong mệnh đề riêng nó, và ta sẽ xem cả cấu trúc này là một danh từ số ít.

  Những đại từ thường dùng trong cấu trúc này gồm "how, who, when, what, where,...", và cả dạng thêm -ever của những từ này. Như mình nói, ta xem cả cấu trúc này là MỘT danh từ, nên động từ nằm trong cấu trúc không ảnh hưởng đến ngoài câu, và câu chính vẫn cần một động từ khác. VD:
  "Whoever comes + will be + welcome." (Chủ ngữ + động từ + tính từ)
  Trong đó, chủ ngữ sử dụng cấu trúc đặc biệt có dạng "đại từ chủ ngữ + động từ" (whoever + comes = bất kì ai đó đến)

  "What you do + is not + my business." (Chủ ngữ + động từ + danh từ)
  Trong đó, chủ ngữ sử dụng cấu trúc đặc biệt có dạng "đại từ tân ngữ + đại từ chủ ngữ + động từ chia theo chủ ngữ" (what + you + do = việc bạn làm)

  Cấu trúc này khác với MĐQH là, MĐQH đóng vai trò bổ nghĩa thêm cho một danh từ (nên luôn đứng sau một danh từ); còn cấu trúc trên bản thân nó là một danh từ nên có thể đứng riêng ra.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này