• Câu hỏi: Giới từ và mệnh đề

  Tuấn
  Được hỏi bởi Tuấn, vào ngày 08/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • concerning là giới từ nhưng câu này đằng sau là mệnh đề mà

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nhớ rằng một cụm giới từ có thể dùng để bổ nghĩa cho danh từ. Như vậy, mình chia câu trên ra như sau:
  "Further questions (concerning the merge announcement) + should be directly forwarded to the public relations department."

  Như bạn thấy, phần "concerning the merge announcement" (liên quan đến việc công bố hợp nhất) chỉ là một cụm giới từ bình thường, bổ nghĩa cho chủ ngữ "further questions". Động từ của câu "should be directly forwarded..." vẫn đang thuộc về chủ ngữ, nên sau giới từ "concerning" ở đây vẫn chỉ là cụm danh từ "the merge announcement".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này