• Câu hỏi: Câu hỏi về mệnh đề quan hệ trong Toeic

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 15/12/2019
 • The tax is popular with the man _____, who believes, incorrectly, that it is paid by corporations.
  (A) in the shop
  (B) in the street
  (C) on the block
  (D) on the job

  Nhờ AD giải thích giúp tại sao p/a đúng là B?

 • Câu trả lời:

 • Hi Lâm, 

  Ở đây đáp án B là đáp án đúng vì chúng ta có cụm từ "man on the street" dùng để chỉ một người bình thường nói chung trong xã hội. Link đến cụm từ này ở từ điển Oxford: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/man#man__137

  Đây là một cụm từ cố định nên chúng ta cần phải biết mới làm được. 

  Gợi ý thêm: 
  Một cách để chúng ta có thể đoán là lựa chọn cần điền sẽ tạo ra một idioms là bằng cách để ý rằng mệnh đề quan hệ ở sau đã đầy đủ, và chẳng cần gì điền vào ____ => ta có thể suy ra rằng lựa chọn cần điền chủ yếu để bổ nghĩa cho từ "man". 

   

 • Peter
  Trả lời bởi: Peter (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này