• Câu hỏi: Động từ chính trong câu và mệnh đề con

  Chichi
  Được hỏi bởi Chichi, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • I realized we had not allocated enough time for the software training.

  Trong câu này động từ chính có phải là had not allocated không ah?
  Và tại sao realized nó lại chia như câu trên, nó đóng vai trò là thành phần gì trong câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "I realized [we had not allocated enough time for the software training]."

  Trong câu này thì động từ chính là "realized", và chủ ngữ là "I" nha. Động từ "realize" là một trong những từ có thể có cả một mệnh đề làm tân ngữ cho nó, nên mệnh đề nằm trong ngoặc vuông ở trên là tân ngữ cho "realized".

  Do nó là một mệnh đề con riêng biệt nên nó cũng có chủ ngữ (we) và động từ (had not allocated) riêng, nhưng nếu xét theo cả câu thì động từ chính là "realized".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này