• Câu hỏi: Sau tính từ + "to" là động từ hay danh từ

  Tú Oanh
  Được hỏi bởi Tú Oanh, vào ngày 05/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Làm sao để phân biệt trường hợp "adj+to_inf" với trường hợp "adj+to+noun" khi "to" ở đây là giới từ đi kèm với tính từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không có dấu hiệu nào để nhận biết cả ngoại trừ biết cách dùng của từ đó hoặc nghĩa của nó. Nếu một tính từ bắt buộc phải có "to" theo sau nó thì từ đi sau sẽ luôn là một danh từ, do "to" này đang đóng vai trò là một giới từ trong cấu trúc đặc biệt, VD: accustomed to, similar to, married to,...

  Nếu như tính từ đó có thể đứng riêng và phần "to" sau đó chỉ đóng vai trò thêm thông tin cho tính từ thì từ sau đó sẽ là động từ, đi chung một cụm là "to V", VD:
  "He is afraid to go camping alone." => Anh ấy sợ đi cắm trại một mình. (Sợ gì? Sợ đi cắm trại một mình)

  Do nhiều tính từ có nhiều cách dùng/cấu trúc khác nhau nên bạn không cần học thuộc chúng ngay bây giờ, mà sẽ dần gặp nhiều hơn và nhớ trong quá trình học nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này