• Câu hỏi: Dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành

  Mai Anh
  Được hỏi bởi Mai Anh, vào ngày 05/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình hỏi already không phải dấu hiệu của hiện tại hoàn thành ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể thấy "already" dùng với thì hiện tại hoàn thành, nhưng nó cũng có thể dùng trong nhiều thì khác nữa. Những dấu hiệu đặc trưng nhất của thì hiện tại hoàn thành sẽ là trợ động từ "have/has" trước V-ed/V3, cụm từ "since/for + thời gian", từ "yet" ở cuối câu,...

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này