• Câu hỏi: Chưa hiểu nhờ giải thích rõ sao to đi cùng vs by...

  Nga Nguyen
  Được hỏi bởi Nga Nguyen, vào ngày 06/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chưa hiểu nhờ giải thích rõ sao to đi cùng vs by

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây đã rút gọn mệnh đề quan hệ, tức là câu chưa rút gọn sẽ là:
  "The sales invoice contains all the terms and conditions which are agreed to by the buyer and seller."

  Như phần giải thích có ghi, động từ "agreed to" đi chung một cụm và không liên quan gì đến "by" nằm sau đó. Đây là trường hợp giới từ đi trong cấu trúc đặc biệt. Ở dạng chủ động, nó sẽ là "chủ ngữ + agree to + danh từ". Vậy thì khi về dạng bị động, nó sẽ là "danh từ + be + agreed to (+ by chủ ngữ cũ)".

  Do đó, dựa theo cấu trúc trên, "all the terms and conditions" sẽ là danh từ và "the buyer and seller" là chủ ngữ cũ, nên giới từ "to" mới nằm kế "by" chứ thật ra hai từ này không liên quan gì nhau về mặt ngữ pháp cả.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này