• Câu hỏi: Giới từ trong cấu trúc đặc biệt

    Hoàng Anh
    Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 22/08/2020
  • Nội dung đề luyện tập liên quan
  • ad ơi câu '' Chúng ta biết "to" ở đây là giới từ bởi vì nó là giới từ đi liền với tính từ "conducive" '' có phải là nó đi liền với tính từ nên là giới từ phải không ạ
    em cảm ơn ad


Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này