• Câu hỏi: Giới từ

  Quydohmu
  Được hỏi bởi Quydohmu, vào ngày 07/10/2020
 • câu 1 :the human population will increase by about three billion people.
  ad ơi: cụm "by about three billion people" có 2 giới từ by,about liền nhau. có phải như vậy ko ạ.hay about ở đây là adv.

  câu 2: In 20011, total planned investment amounted to over 70 billion yuan.
  cái cụm " to over 70 billion yuan " .ad giải thích hộ mh 2 giới từ "to" và "over " giống như câu 1 với ạ.

Có 2 câu trả lời


Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này