• Câu hỏi: Trạng từ nằm sau trợ động từ

    Nguyen Hien
    Được hỏi bởi Nguyen Hien, vào ngày 24/11/2020
  • Nội dung đề luyện tập liên quan
  • that will soon be opening.

    => tại sao từ soon lại ở vị trí này ?


Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này