• Câu hỏi: Giới từ và liên từ

  Oanh
  Được hỏi bởi Oanh, vào ngày 15/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Vì sao không dùng except mà dùng until. Ví dụ: We won’t be able to accept new projects except/ until further notice

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì như vậy thì câu sẽ không đúng nghĩa. Ta dùng "until" vì "further notice" (thông báo thêm) ám chỉ một sự việc chưa xảy ra, nên dùng "until" để nói rằng từ lúc này đến đó thì ta sẽ không làm gì thêm.

  Nếu muốn dùng một từ tương tự với "except" thì mình có liên từ "unless". Do là liên từ nên sau đó phải là mệnh đề, vậy thì câu phải là "unless there is further notice" (trừ khi có thông báo thêm) thì mới đúng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này