• Câu hỏi: Cấu trúc đảo ngữ

  Humor
  Được hỏi bởi Humor, vào ngày 08/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hi Ad,
  Nhờ Ad giải thích thêm và ngoài rarely ra còn từ nào có cấu trúc đảo ngữ tương tự nữa hay không.
  Regards,
  Humor

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cấu trúc đảo ngữ có dạng:
  "Trạng từ + trợ động từ + S1 + V + than + S2 + V" (S1/2 = Chủ ngữ 1/2)
  Trong đó, V sẽ chia theo thì của mệnh đề nó nằm trong. "Than" là từ ngăn cách 2 mệnh đề với nhau.

  Trạng từ dùng trong cấu trúc này nhiều nhất là "rarely", nhưng về mặt lý thuyết thì có lẽ trạng từ tần suất nào cũng dùng được (mặc dù sẽ nghe lạ tai và không tự nhiên).

  Ngoài ra, mình cũng muốn nói bạn biết về hai cấu trúc đảo ngữ khác nữa, là:
  "Hardly + had + S1 + V-ed/V3 + when + S2 + V2"
  "No sooner + had + S1 + V-ed/V3 + than + S2 + V2"

  Cả hai cấu trúc này đều có mệnh đề đầu là đảo ngữ của thì quá khứ hoàn thành, và mệnh đề sau dùng thì quá khứ đơn. Cả hai cấu trúc đều dùng để chỉ một sự việc gì đó vừa diễn ra thì ngay sau đó một sự việc khác diễn ra theo (cả hai sự việc đều trong quá khứ).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này