• Câu hỏi: Mình nghĩ câu này phải dùng has not ( phủ định của thì HTHTTD) thay cho QKTD...

  Hoàng Thị Nhung
  Được hỏi bởi Hoàng Thị Nhung, vào ngày 08/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình nghĩ câu này phải dùng has not ( phủ định của thì HTHTTD) thay cho QKTD

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mình nhớ lại công thức của thì HTHT, phải luôn có một động từ Ved/V3 trong đó. Ở dạng thường, công thức động từ của nó sẽ là "have/has (not) + Ved/V3"; còn ở dạng tiếp diễn thì là "have/has (not) + been + Ving".

  Do đó, so công thức này với câu trên, mặc dù đã có "generating" đóng vai trò là Ving, ta lại thiếu "been" để hoàn thành công thức, nên không thể dùng thì HTHTTD, mà phải là QKĐ như phần giải thích ghi nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này