• Câu hỏi: Động từ sau "had not"

  Thao
  Được hỏi bởi Thao, vào ngày 28/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao sau not không dùng từ nguyên mẫu

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau "not" không phải trường hợp nào cũng sử dụng động từ nguyên mẫu nha bạn. Nếu chỉ dựa vào "not" để tìm ra động từ sẽ thiếu dữ kiện và không chính xác.

  Trong câu này, "had not" đóng vai trò là trợ động từ và là dấu hiệu của thì quá khứ hoàn thành (chỉ một việc xảy ra trước một việc trong quá khứ). Vì vậy, chúng ta phải theo cấu trúc của thì này là "had (not) + V3/ed", nên đáp án phải là "allocated" nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này