• Câu hỏi: Phân biệt cách dùng "no" và "not" cho cụm danh từ

  Buffalo
  Được hỏi bởi Buffalo, vào ngày 18/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào anh Chị
  1.Vui lòng giải thích kỹ hơn về việc dùng No phủ định cho cụm danh từ.
  2.Và vui lòng phân tích thêm ở ví dụ này : Ví dụ tôi muốn nói: không có quyển sách nào giống của bạn
  there is not a book like yours HAY there is no book like yours
  Xin cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1. Từ "no" thường chỉ sử dụng trong cấu trúc "no such thing as + danh từ". Bạn cũng có thể gặp nó trong những câu thường:
  "There isn't a mountain taller than the Everest." => "There is no mountain taller than the Everest."
  Như bạn thấy, nó sẽ chuyển "is not" thành "is no" và đồng thời bỏ đi mạo từ "a" của "mountain". Theo cấu trúc này, câu trong bài trên cũng có thể viết là "There isn't such a thing as ghosts..." nha.

  2. Cả hai câu của bạn đều đúng, chỉ khác ở điểm là từ bạn đang muốn nhất mạnh.
  Ở câu "There is not a book like yours", thường ta sẽ viết rút gọn lại thành "There isn't a book like yours", và ta đang nhấn mạnh vào động từ.
  Ngược lại, câu "There is no book like yours" thì ta nhấn mạnh vào danh từ "book" do "no" bổ nghĩa cho nó.

  Tuy vậy, cả hai câu đều mang nghĩa như nhau và có thể được dùng như nhau nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này