• Câu hỏi: Nhận biết Mệnh đề quan hệ rút gọn

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  + Làm sao để được đâu là mệnh đề rút gọn ạ!
  + Trong câu này sao không dùng "acceptingly" bổ nghĩa cho động từ "held" và đứng sau tân ngữ "at a time and place" ạ!
  + Có thể chọn danh từ "acceptance" để tạo thành 1 cụm danh từ "at a time and place acceptance to both parties involved" được không ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1) Một cách dễ dàng nhận biết MĐQH rút gọn là khi ngay sau một danh từ là tính từ, V-ed, V-ing,... tức là đã rút gọn đi đại từ quan hệ và chuyển MĐQH sang các dạng tương ứng.

  Ở đây sau cụm danh từ "a time and place" lại dùng tính từ "acceptable", thì lẽ ra đã sai ngữ pháp nếu không dùng rút gọn MĐQH.

  2) Do sau chỗ trống còn có "to both parties..." nữa. Dạng duy nhất của từ "accept" đi được với "to + danh từ" là tính từ "acceptable", tạo thành cấu trúc "acceptable to somebody" (có thể chấp nhận được với ai đó).

  3) Không được vì "a time and place" ghép với danh từ "acceptance" sẽ không ra nghĩa gì cả (một sự chấp nhận thời gian và chỗ hẹn), và cũng không đúng ý câu vì giống trường hợp với 2) nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này