Cụm động từ chủ đề điện thoại

1/ pick up: nhấc máy

Vd: The phone rang and rang and nobody picked up.

(Điện thoại cứ reo mà không ai bắt máy.)

 

2/ hang up: gác máy, cúp máy

  Vd: Don't hang up yet! I still want to talk to you.

(Khoan cúp máy đã. Tôi vẫn còn muốn nói chuyện với bạn.)

 

3/ cut off: mất sóng, mất kết nối

Vd: We were cut off in the middle of our conversation.

(Chúng tôi bị mất kết nối khi đang nói chuyện giữa chừng.)

 

4/ break up: nghe không rõ do tín hiệu yếu

Vd: I can't hear you anymore. You're breaking up.

(Tôi không nghe thấy bạn nữa. Tín hiệu bên bạn không tốt.)

 

5/ get through: có thể liên lạc được với ai bằng điện thoại

Vd: I finally got through to Warren on his mobile.

(Cuối cùng tôi đã liên lạc được với Warren bằng di động.)

 

6/ put through: nối máy cho ai

Vd: Can you put me through to the manager, please?

(Cô có thể nối máy với giám đốc giúp tôi được không?)

 

7/ call back: gọi lại

Vd: I'm busy right now. Can you call me back in ten minutes?

(Giờ tôi đang bận. 10 phút nữa anh gọi lại cho tôi được không?)

 

8/ speak up: dùng để bảo ai đó nói lớn hơn

Vd: Can you speak up a bit? It's very noisy here.

(Anh nói lớn một chút được không? Ở đây rất ồn.)

Bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách tạo cho mình một Tài khoản học thử miễn phí:

Tạo tài khoản học thử miễn phí ⯈