• Câu hỏi: Từ hạn định "most (of the)"

  Tuong
  Được hỏi bởi Tuong, vào ngày 06/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích rõ giùm mình câu này. Phần giải thích hiện tại không hợp lí

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta thấy trước chỗ trống có "that", ám chỉ rằng sau đó là một mệnh đề gồm chủ ngữ và động từ đầy đủ:
  "(that) _____ independent broker agents [in the European continent] were being put out of..."

  Trong cụm trên, có "in the European continent" là phần bổ nghĩa cho cụm danh từ "independent broker agents", không cần chú ý đến. Sau đó là động từ "were being put out of...".
  => Suy ra được cụm chỗ trống và "independent broker agents" là chủ ngữ, và chỗ trống bổ nghĩa cho cụm danh từ này.

  Bổ nghĩa cho danh từ thì ta dùng tính từ hay từ hạn định.

  • Ta loại A vì đó là cấu trúc so sánh nhất.
  • Loại B vì nó là trạng từ.
  • Loại C vì như phần giải thích nói, ta đang thiếu "the".

  Vậy chỉ còn D, là một từ hạn định có thể đi liền với một danh từ số nhiều.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này