• Câu hỏi: "Many" và "much" là loại từ gì

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 10/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • much và many sử dụng như thế nào

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Hai từ đó là hai từ hạn định chỉ số lượng, với "many" được dùng cho danh từ đếm được (số nhiều) và "much" dùng cho danh từ không đếm được. Cả hai từ đều có nghĩa là "nhiều" và luôn đi trước danh từ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này