• Câu hỏi: Động từ khởi phát "have"

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 29/02/2020
 • Tại sao "oversee" lại ở dạng nguyên mẫu dù chủ ngữ là "a supervisor" ở số ít, trong câu "Having a supervisor oversee daily operations enables Ms. Endo to concentrate on more important STRATEGIC issues" ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do đây là cấu trúc của động từ khởi phát "have", là "have + somebody + động từ nguyên mẫu". Động từ trong cấu trúc sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu dù danh từ trước đó là gì.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này