1. Động từ khởi phát là gì? (Causative verbs)

💡 Động từ khởi phát là những động từ thể hiện một hành động mà "khiến cho" một hành động khác xảy ra.

Các động từ khởi phát gồm: let, make, have, get, help

Ví dụ: 

  • He won't let me go.
    Anh ấy không để cho tôi đi.

  • My mother often makes me eat vegetables.
    Mẹ tôi thường bắt tôi ăn rau.

  • Allen helped me repair my car.
    Allen giúp tôi sửa xe.

Allen helped me repair my car

Allen helped me repair my car.